Διαδικασία Μάθησης

Οργάνωση χρόνου-Μαθαίνω πώς να διαβάζω

Ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών ώστε να καλλιεργηθεί μια
αμεσότητα στην επικοινωνία. Στην συνέντευξη ο Διευθυντής Σπουδών θα
εξηγήσει στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό
τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη. Του μαθαίνει να κρατά καλές κι
αποτελεσματικές σημειώσεις, να κάνει τις σωστές ερωτήσεις και να λειτουργεί
μεθοδικά.


Επίσης κατευθύνει το μαθητή στο πώς να οργανώνει το χρόνο του στο σπίτι, του
δείχνει στρατηγικές μελέτης και του παρέχει πρακτικές λύσεις για την
αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης. Ο
Διευθυντής παρέχει στο μαθητή εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος για το
σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες
(αθλητισμό, μουσική κλπ).

Συγκρότηση τμημάτων​

Διαγνωστικά ΤΕΣΤ

Όλοι οι μαθητές γράφουν διαγνωστικό τεστ στα βασικά μαθήματα κάθε
κατεύθυνσης στις απαραίτητες γνώσεις των προηγούμενων τάξεων.
Ενημερώνονται για την ύλη σε κάθε μάθημα και καλούνται να τη μελετήσουν από
τα βιβλία της ΜΕΘΟΔΟΥ ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα έως τις
προκαθορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των τεστ. Στόχος του διαγνωστικού
είναι να εντοπίσουμε αν υπάρχουν κενά στα συγκεκριμένα μαθήματα ώστε να τα
καλύψουμε και να τα λάβουμε υπόψη στη δημιουργία των τμημάτων.

Ομοιογένεια τμημάτων

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (5-7 μαθητών) και για τη συγκρότησή τους
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στα διαγνωστικά τεστ, οι βαθμοί των σχολικών
απολυτηρίων σε βασικά μαθήματα αλλά και η επίδοση των μαθητών στα τμήματα
του φροντιστηρίου. Η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο ομοιογενές είναι ένα τμήμα

τόσο αποδοτικότερο είναι το μάθημα για τους μαθητές. Ο ολιγομελής χαρακτήρας
συνδυάζει επιπλέον όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με
αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

Στοχοθεσία

Ο καθηγητής μόλις σχηματίσει άποψη για τον μαθητή, θα θέσει στόχο προφορικού
και γραπτού βαθμού τον οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσει ο κάθε μαθητής. Ο
Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον
Υπεύθυνο Σπουδών, μέσα από την έγκαιρη παρακολούθηση της επίδοσης του
μαθητή θα εκπονήσουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης
για τον κάθε μαθητή.

Σχεδιαστική ενότητα ύλης

Για κάθε μάθημα όλοι οι διδάσκοντες σε όλα τα τμήματα ακολουθούν ενιαίο
σχέδιο-πλάνο ύλης που αναφέρει σε κάθε παράγραφο, πόσες ώρες πρέπει να
διδαχτεί, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο καθηγητής, ποιες ενέργειες πρέπει να
κάνει ο μαθητής, ποια τεστ πρέπει να ανατεθούν και ποια είναι τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα. Το σχέδιο μαθήματος στηρίζεται στα βιβλία της ΜΕΘΟΔΟΥ και
βοηθάει τον καθηγητή στη σωστή ολοκλήρωση της ύλης.

Η πρόοδος του μαθητή

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ με την υποστήριξη μιας σειράς εργαλείων και συστημάτων, παρακολουθούμε και ενισχύουμε την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο μαζί του, όσο και με τους γονείς του.

Αναλυτικά:

 • Οι μαθητές αξιολογούνται καθημερινά ως προς τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την ανταπόκριση στα καθήκοντα αλλά και σε test βάσει της σχεδιαστικής ενότητας.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε επαναληπτικά σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης (4 κύκλοι διαγωνισμάτων) σε όλα τα μαθήματα. Οι συνθήκες διεξαγωγής και τα θέματα είναι παρόμοια με αυτά των Πανελλαδικών, ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών
  των εξετάσεων. Μέλημά μας δεν είναι μόνο ο βαθμός, αλλά κυρίως η ανάλυση του διαγωνίσματος σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
 • Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης (κυρίως για τους μαθητές που έχουν βαθμολογίες κατώτερες αυτών της στοχοθεσίας), εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Οι γονείς και οι μαθητές μέσω της πλατφόρμας Modus System βλέπουν τα καθήκοντα των μαθητών και φροντίζουν για την έγκαιρη υλοποίησή τους.
 • Ηλεκτρονικές αναθέσεις ερωτηματολογίων μέσω της πλατφόρμας Modus System που δίνουν τη δυνατότητα εξάσκησης στους μαθητές σε μικρή ύλη από το σπίτι με άμεση διόρθωση.

Ενημέρωση μαθητών – γονέων

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ πιστεύουμε ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται
συγχρόνως στους μαθητές και τους γονείς τους. Η επικοινωνία-ενημέρωση με τους μαθητές και τους γονείς τους πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής, πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση.

Αναλυτικότερα:

 • Καθημερινά, γονείς και μαθητές, μέσω της πλατφόρμας Modus System
  έχουν πρόσβαση στις προφορικές και γραπτές ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των μαθητών από τους καθηγητές τους αλλά και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν απουσίες.
 • Γίνονται συναντήσεις του υπεύθυνου σπουδών με τους μαθητές και τους γονείς τους, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζητηθούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κι έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε µε εξατομικευμένη παρέµβαση.
 • Διοργανώνονται προγραμματισμένες συναντήσεις μαθητών-γονέων δύο φορές το χρόνο όπου όλο το επιτελείο των καθηγητών μας είναι διαθέσιμο προκειμένου με διαπροσωπική επικοινωνία να ενημερώσουν αναλυτικά για τις επιδόσεις των μαθητών, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες.
 • Οι υπεύθυνοι τμημάτων παρακολουθούν την πορεία των μαθητών σε συναντήσεις με τους καθηγητές τους αλλά και μέσω της πλατφόρμας Modus System κι αναθέτουν πρόσθετες εργασίες στους μαθητές των οποίων η βαθμολογία (γραπτή ή προφορική) αποκλίνει.  Για αυτές τις ενέργειες- εργασίες ενημερώνονται οι γονείς μέσω της πλατφόρμας Modus System.

Ηλεκτρονικά Τεστ στο Modus System

Η πλειοψηφία των μαθητών είναι πλέον εξοικειωμένη με την τεχνολογία και η
χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

 

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ δημιουργήσαμε ηλεκτρονικά τεστ για όλα τα
μαθήματα και κάνουμε τη διαδικασία μάθησης πιο διασκεδαστική και
διαδραστική. Τα ηλεκτρονικά τεστ περιέχουν ερωτήσεις σωστού-λάθους και
πολλαπλής επιλογής, οι οποίες διατυπώνονται ανά κεφάλαιο, και η διόρθωσή τους γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η
διαδικασία της μάθησης. Τα ηλεκτρονικά τεστ αποτελούν μια πρωτότυπη
δημιουργία μας και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Modus System.

 

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί από το κινητό του, τον υπολογιστή του ή το tablet του και να λύσει το ηλεκτρονικό τεστ που του έχει ανατεθεί.

Τμήμα ή Ιδιαίτερα

Σε όλο το Γυμνάσιο και τις πρώτες τάξεις του Λυκείου, τα ιδιαίτερα
μαθήματα λειτουργούν υποστηρικτικά στις περιστασιακές ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές όπου ο μαθητής περιορίζεται στο γνωστικό του επίπεδο και επαναπαύεται, ειδικά για τη προτετοιμασία των Πανελλαδικών.

Εφόσον δεν υπάρχουν αυστηρά και εξατομικευμένα κριτήρια αξιολόγησης, είναι εύλογο να θεωρεί την προσπάθειά του αρκετή. Πράγματι, η έλλειψη του συναγωνισμού και της αντικειμενικής αξιολόγησης δεν επιτρέπουν στο μαθητή να αναγνωρίσει ο ίδιος τις ελλείψεις του, να αντιληφθεί το επίπεδο των γνώσεών του και να είναι σε εγρήγορση προκειμένου να βελτιώνεται διαρκώς. 

Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή σε ένα τμήμα, με ένα οργανωμένο και
αποτελεσματικό πρόγραμμα, καλλιεργεί την άμιλλα και ωθεί τους μαθητές να
δουλεύουν συστηματικά στα πλαίσια της ομάδας αναπτύσσοντας δυναμικά τις δικές τους δεξιότητες. Έτσι, επωφελούνται από τις γνώσεις, αποκτούν αυτογνωσία και τελικά, αυτοπεποίθηση στις Εξετάσεις.

Θα πρέπει παράλληλα να συνυπολογίσουμε, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η βοήθεια σε ατομικό επίπεδο κρίνεται επιβεβλημένη. Το ζητούμενο είναι πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Έτσι, στο δίλημμα Φροντιστήριο ή ιδιαίτερα έχουμε απαντήσει με τον ιδανικό συνδυασμό: Προσφέρουμε όλα τα θετικά στοιχεία του οργανωμένου Φροντιστηρίου και ταυτόχρονα παρέχουμε – αν χρειαστεί και με την ελάχιστη επιβάρυνση – τη δυνατότητα του στοχευμένου ιδιαίτερου μαθήματος με τους καθηγητές της ΜΕΘΟΔΟΥ.

Οργάνωση χρόνου-Μαθαίνω πώς να διαβάζω

Ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών ώστε να καλλιεργηθεί μια αμεσότητα στην επικοινωνία. Στην συνέντευξη ο Διευθυντής Σπουδών θα εξηγήσει στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη. Του μαθαίνει να κρατά καλές κι αποτελεσματικές σημειώσεις, να κάνει τις σωστές ερωτήσεις και να λειτουργεί μεθοδικά.
Επίσης κατευθύνει το μαθητή στο πώς να οργανώνει το χρόνο του στο σπίτι, του δείχνει στρατηγικές μελέτης και του παρέχει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης. Ο Διευθυντής παρέχει στο μαθητή εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος για το σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες (αθλητισμό, μουσική κλπ).

Συγκρότηση τμημάτων​

Διαγνωστικά ΤΕΣΤ

Όλοι οι μαθητές, γράφουν διαγνωστικό τεστ στα βασικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης στις απαραίτητες γνώσεις των προηγούμενων τάξεων. Ενημερώνονται για την ύλη σε κάθε μάθημα και καλούνται να τη μελετήσουν από τα βιβλία της «Μεθόδου» ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα έως τις προκαθορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των τεστ. Στόχος του διαγνωστικού είναι να εντοπίσουμε αν υπάρχουν κενά στα συγκεκριμένα μαθήματα ώστε να τα καλύψουμε και να τα λάβουμε υπόψη στην δημιουργία των τμημάτων. Ο μαθητής λαμβάνει προσωπική αναφορά (report) όπου αναφέρονται τα κενά του και προτείνονται τρόποι βελτίωσης.

Ομοιογένεια τμημάτων

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (5-7 μαθητών) και για τη συγκρότησή τους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στα διαγνωστικά τεστ, οι βαθμοί των σχολικών απολυτηρίων σε βασικά μαθήματα αλλά και η επίδοση των μαθητών στα τμήματα του φροντιστηρίου. Η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο ομοιογενές είναι ένα τμήμα τόσο αποδοτικότερο είναι το μάθημα για τους μαθητές. Ο ολιγομελής χαρακτήρας συνδυάζει επιπλέον όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

Στοχοθεσία

Ο καθηγητής μόλις σχηματίσει άποψη για τον μαθητή, θα θέσει στόχο προφορικού και γραπτού βαθμού τον οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσει ο κάθε μαθητής. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σπουδών, μέσα από την έγκαιρη παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή θα εκπονήσουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης για τον κάθε μαθητή.

Σχεδιαστική ενότητα ύλης


Για κάθε μάθημα όλοι οι διδάσκοντες σε όλα τα τμήματα ακολουθούν ενιαίο σχέδιο-πλάνο ύλης που αναφέρει σε κάθε παράγραφο, πόσες ώρες πρέπει να διδαχτεί, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο καθηγητής, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μαθητής, ποια τεστ πρέπει να ανατεθούν και ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το σχέδιο μαθήματος στηρίζεται στα βιβλία της «Μεθόδου» και βοηθάει τον καθηγητή στη σωστή ολοκλήρωση της ύλης.

Η πρόοδος του μαθητή

Στη «Μέθοδο», με την υποστήριξη μιας σειράς εργαλείων και συστημάτων, παρακολουθούμε και ενισχύουμε την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο μαζί του, όσο και με τους γονείς του.

Αναλυτικά:

 • Οι μαθητές αξιολογούνται καθημερινά ως προς τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την ανταπόκριση στα καθήκοντα αλλά και σε test βάσει της σχεδιαστικής ενότητας.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε επαναληπτικά σταθμισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης (4 κύκλοι διαγωνισμάτων) σε όλα τα μαθήματα. Οι συνθήκες διεξαγωγής και τα θέματα είναι παρόμοια με αυτά των Πανελλαδικών, ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται και ψυχολογικά για την ιδιαιτερότητα αυτών των εξετάσεων. Μέλημά μας δεν είναι μόνο ο βαθμός, αλλά κυρίως η ανάλυση του διαγωνίσματος σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
 • Ωριαία, εβδομαδιαία διαγωνίσματα εμπέδωσης της ύλης (κυρίως για τους μαθητές που έχουν βαθμολογίες κατώτερες αυτών της στοχοθεσίας), εκτός ωρών διδασκαλίας και μάλιστα μέσω της εφαρμογής my–methodos, πολλά από αυτά μπορούν να γίνονται από το σπίτι!
 • Οι γονείς και οι μαθητές, μέσω της εφαρμογής my–methodos βλέπουν τα καθήκοντα των μαθητών και φροντίζουν για την έγκαιρη υλοποίησή τους.
 • Ηλεκτρονικές αναθέσεις ερωτηματολογίων μέσω της εφαρμογής my–methodos που δίνουν τη δυνατότητα εξάσκησης στους μαθητές σε μικρή ύλη από το σπίτι με άμεση διόρθωση

Ενημέρωση μαθητών – γονέων

Στη «Μέθοδο» πιστεύουμε ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται συγχρόνως στους μαθητές και τους γονείς τους. Η επικοινωνία-ενημέρωση με τους μαθητές και τους γονείς τους πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής, πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση. Αναλυτικότερα:

 • Καθημερινά, γονείς και μαθητές, μέσω της εφαρμογής my–methodos έχουν πρόσβαση στις προφορικές και γραπτές ηλεκτρονικές αξιολογήσεις των μαθητών από τους καθηγητές τους αλλά και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν απουσίες.
 • Γίνονται συναντήσεις του υπεύθυνου σπουδών με τους μαθητές και τους γονείς τους, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζητηθούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κι έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε µε εξατομικευμένη παρέµβαση.
 • Διοργανώνονται προγραμματισμένες συναντήσεις μαθητών-γονέων δύο φορές το χρόνο όπου όλο το επιτελείο των καθηγητών μας είναι διαθέσιμο προκειμένου με διαπροσωπική επικοινωνία να ενημερώσουν αναλυτικά για τις επιδόσεις των μαθητών, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες.
 • Οι υπεύθυνοι τμημάτων παρακολουθούν την πορεία των μαθητών σε συναντήσεις με τους καθηγητές τους αλλά και μέσω της εφαρμογής my–methodos κι αναθέτουν πρόσθετες εργασίες στους μαθητές των οποίων η βαθμολογία (γραπτή ή προφορική) αποκλίνει. Για ενέργειες-εργασίες αυτές, ενημερώνονται οι γονείς μέσω της εφαρμογής my–methodos.

Υπεύθυνος Καθηγητής ανά μαθητή

Δίπλα στον μαθητή

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής είναι ο συνδετικός κρίκος του μαθητή, των καθηγητών, των γονέων και του Υπεύθυνου Σπουδών. Παρακολουθεί την εξέλιξη του μαθητή, τον υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχολογικά. Επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς του. Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις.

Χρήσιμο εργαλείο για τον Υπεύθυνο Καθηγητή είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή my–methodos , στην οποία εμφανίζεται η ατομική καρτέλα του μαθητή όπου απεικονίζεται παραστατικά η εκπαιδευτική πορεία του μέσα από ειδικά διαγράμματα επιδόσεων. Μέσα από την εφαρμογή ενημερώνεται και επικοινωνεί με το μαθητή, τους γονείς, τους άλλους καθηγητές και τον Υπεύθυνο Σπουδών ακόμη και εκτός φροντιστηρίου.

Μελέτη στο φροντιστήριο με καθοδήγηση καθηγητή

Το «Αναγνωστήριο της "μεθόδου"» αποτελεί τη νέα πρωτοπόρα και καινοτόμα υπηρεσία μας. Σκοπός του είναι να παρέχει στους μαθητές μας τη βοήθεια που χρειάζονται κατά τη διαδικασία της μελέτης τους. Ένα μέρος της μελέτης που απαιτείται από τους μαθητές, έχει μεταφερθεί από το σπίτι στο Αναγνωστήριο, με συγκεκριμένες ώρες, σε πρόγραμμα ενιαίο με το πρόγραμμα διδασκαλίας, με παρουσία του καθηγητή του μαθήματος. Έτσι ο μαθητής, με τη βοήθεια του καθηγητή του, μαθαίνει πώς να μελετά το κάθε μάθημα και κάνει την απαραίτητη προεργασία που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τα καθηκοντά που του έχουν ανατεθεί. Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή διαδικασία ενισχύεται η εργατικότητα, η υπευθυνότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται και να εξελίσσονται διαρκώς.